Disclamer

Algemeen

Heeft u vragen die te maken hebben over uw bestelling(en) en/of producten te vinden op deze website? Dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende verkopende website waar u naar toe doorverwezen wordt. Yogashoponline.nl is niet de verkopende partij van de diensten en/of producten die te vinden zijn op deze website. Maar slechts een verzamelwebsite. Ondanks het feit dat deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaard Yogashoponline.nl geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Evenmin aanvaard Yogashoponline.nl aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie en of sjablonen op deze site. Yogashoponline.nl besteed veel zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan u als gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Yogashoponline.nl wordt onderzocht of geanalyseerd. Yogashoponline.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het kan voorkomen dat prijzen, productinformatie of afbeeldingen niet overeen komen met de aanbieder van het product en of dienst. Yogashoponline.nl is hier niet voor verantwoordelijk. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Yogashoponline.nl aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Yogashoponline.nl behoud het recht om voor iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Yogashoponline.nl spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Yogashoponline.nl kan evenmin, hoewel Yogashoponline.nl er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. Nadrukkelijk wijst Yogashoponline.nl de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Yogashoponline.nl wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.